Форум » История, этнография, культура и достижения » Атаулы карачаевских родов » Ответить

Атаулы карачаевских родов

Albert: Давайте здесь выкладывать атаулы (родовые подразделения) карачаевских родов...

Ответов - 94 новых, стр: 1 2 3 4 All

Turk: Albert на Эльбрусоиде есть такие же темы. Вот ссылки: 1. Къарачай тукъумланы атауллары 2. Атаулы Балкарских Фамилий Собирает Башиланы Азамат в этих темах. Выкладывает разного рода архивные документы, где упоминаются те или иные события связанные с каким-либо из атаулов. Мне кажется, тут форумчанам можно или нужно на контакт с ним выйти, если в серьез этим заниматься, так как, тему я читал и мне кажется, у него много интересных документов, в том числе и на арабской вязи.

Han09: Джанибеклени: 1. Трамлары 2. Хаджилери 3. Кесмезлери 4. Доммайлары 5. Саримгерийлери 6. Гамулары 7. Аманкезлери 8. Шайлылары 9. Къалтурлары 10. Нартюхлери 11. Борбайлары Ёзденлени: 1. Хырхалары 2. Сыгынчылары 3.Къаратайлары 4.Хапарлары 5. Газахлары 6. Сабазлары 7. Хуртдалары 8. Бекирлери 9.Джезаякълары 10.Гасылары 11.Алиюкълары 12.Гулакълары 13. Амчурлары 14. Астаккулары 15. Мечирляры 16. Наурузлары 17. Хазаюкълары 18. Чоралары 19. Гемуштайлары 20. Хаджибийлары Къоркъмазланы: 1. Эчкибашлары 2. Гыбылары 3. Базарчылары 4. Гондалары 5. Кёккезлери Хапаланы: 1.Батырмырзалары, 2. Аслан мырзалары, 3. Алиймырзалары, 4. Махтилары, 5.Мырзалары Байчораланы: 1. Джандар 2. Бёдене 3. Дорджу 4. Эссен Хаджилери 5. Чубур Хаджилери Лайпанлары: 1. Чочхалары, 2. Бехтелери, 3.Джагъалары. Белгили джазыуучу Лайпан улу джазгъан атауллары: 1. Баракълары, 2. Бийсолтанлары, 3. Бияслары, 4. Боранлары, 5. Ганчарлары, 6. Гыналары, 7. Джаныулары, 8. Къазийлери, 9. Къыялары, 10. Макъайлары, 11. Матгерийлери, 12. Сеперлери, 13. Шамайлары Оруслары: 1. Исламлары (Геппелары), 2.Мыртазлары, 3. Сернеклары (Махаметлери), 4. Дейханлары, 5. Иссалары. Семенланы: 1. Закалары, 2. Белкъаулары, 3. Къаптырмазлары, 4. Бычакъсызлары, 5. Хиджилары, 6. Айдамуллары, 7. Гурпайлары, 8. Джиджиулары. 9. Мырзачыкълары Сылпагъарлары: 1. Къысхала, 2. Къандаурла, 3. Хикки (Хыкъги)ле, 4. Добарла, 5. Габийле, 6. Биченчиле, 7. Хасанлары. Батчалары: 1-Гобаш, 2-Гиляш, 3-Чалку, 4-Джандар, 5-Бабо, 6-Гулан, 7-Акъмакъ, 8-Суйкъун, 9-Къаралары, 10-Бокай, 11-Тытыт, 12-Чычхан, 13- Зулкъарнай 14 – Джаубасья 15 - Муссакайлары Биджилери: 1-Ташалдарлары, 2-Аллезинлери, 3-Дженгерийлери, 4-Сернекле, 5-Гюрджюлери, 6-Кёккёзлери, 7-Чопашлары, 8-Юченеклери, 9-Ажгерийлери, 10-Беббейлери, 11-Къаялары, 12-Гунайлары, 13- Тишсизлери 14-Хукелери 15- Гыбышылары Хубийлери: 1.Ходжалары 2.Джанымлары 3.Акъайлары 4.Ташалдарлары 5.Готмаллары (Умарлары) 6.Къасалары 7.Амырханлары (Мамалары) 8.Хазлеулери 9.Муссатчалары 10.Мырзалары 11.Хадахлары 12.Къантайлары 13.Гурталары 14.Атилары 15. Габузайлары 16. Джанкишилери 17. Хырхалары 18. Къысхааякълары 19. Шаккайлары 20. Халборлары 21. Бочайлары 22. Къурманлары 23. Кадоохлары 24. Гассалары 25. Газалары 26. Макъайлары 27. Шаулухлары Гочиялары: 1. Алтыбармакъ, 2. Албот, 3. Ачабай, 4. Аштарек, 5. Батманчы, 6. Бархоз, 7. Тукъум, 8. Тайрох, 9. Трам, 10. Шайтанлы, 11. Кёрдемчи, 12. Келмырза, 13. Чырам Тамбийланы: 1. Гаммо, 2. Чоха, 3. Гына, 4. Хоча, 5. Къыргъыз, 6. Теке, 7. Сагал, 8.Джатджи, 9. Джанкез, 10. Джоппай, 11. Къызылла. Байрамукълары: 1.Бютдюлери, 2.Къарданлары, 3.Гортчалары, 4.Хабичлери (Къулакъсызлары), 5.Чюйретонлары 6.Исхаклары, 7.Джантемирлары 8.Деболары 9.Эшекчилары 10.Тырнакъла 11.(К)Гемелери 12.Ибакъларары 13.Джанылары (Чанылары) 14.Мыртазлары 15.Солтанлары 16.Даутлары 17.Зорумлары 18.Оразкъайлары 19. Къурманлары Бостанлары: 1.Къарагырджынла, 2.Чепелеуле, 3.Къарабугъалары, 4.Аппачалары, 5. Гыдайлары, 6. Ючтюклери, 7.Архиерейлары. 8. Алихаджилери 9. Батыршалары Эрикгенлары: 1. Атталары, 2. Хамзалары, . Келечилары, 4. Къайсынлары, 5. Аккалары, 6.Чыгырчыклары, 7. Копайлары, 8. Аппалары. Аджилени: 1. Наурузлары, 2. Гурталары, 3. Солагъайлары, 4. Абалары, 5. Чонкурлары, 6. Джашуулары, 7. Санграулары, 8. Шереметлери, 9. Мырзакъайлары, 10. Гаккулары, 11. Къозлаучулары Кипкелени: 1. Къасмакълары, 2. Мадарлылары, 3. Алтынлары, 4. Къаншаулары, 5. Гумайлары, 6. Нынгыллары, 7. Чымыкълары, 8. Баккулары, 9. Запишлери Чотчалары: 1. Османлары, 2. Умарлары, 3.Алийлери, 4. Махаметлери, 5. Шаухаллары, 6. Аталары, 7. Амалчылары, 8. Отарлары 9. Джанатайлары 10. Джермелери Тебуланы: 1. Алибеклери, 2. Майкъулакълары, 3. Гаккылары, 4. Гылдамалары, Айбазлары: 1. Къамчилери, 2. Темирлери, 3. Мырзалары, 4. Меркелери, 5. Къыйыкълары, 6. Къалтурлары, 7. Къобузчулары, 8. (Байрукъ), 9. (Эчкичиулары) Лепшокълары: 1. Гулмаклары, 2. Узун мыйыкълары (Уллу мыйыкълары), 3. Гламалары, 4. Гламалары, 5. Гыгалашлары, 6. Джанылары, 7. Закалары, 8. Какчылары, 9. Тегенечилери 10. Наурузлары Текелери: 1. Суулукълары, 2. Къойчулары, 3. Доммайлары, 4. Джануккулары, 5. Джанатайлары, 6. Элмырзалары, 7. Матгерийлери, 8. Матайлары, 9. Бешбашлары, 10. Къарачыкълары, 11. Джолоулары, 12. Манчалары, 13. Балталары, 14. Къарачачлалары 15. Франсузлары Байрамкъуллары: 1. Узунлары, 2. Даулетлери, 3. Джоргъалары, 4. Макъайлары, 5. Джанылары, 6. Папунлары, 7. Какчылары, 8. Гыртыулары, 9. Сангыраулары, 10. Баккулары Чомалары: 1. Чибишлери, 2. Алдамазлары, 3. Къапланлары, 4. Чюелери, 5. Къозулары, 6. Солманлары, 7. Аппакълары, 8. Боралары 9. Адурхайлары 10. Ташашарлары 11. Джюзаяакълары 12. Астулары Акъбайлары: 1. Будиянлары, 2. Таучулары, 3. Токъмакълары, 4. Мырзалары, 5. Сюлеменлери, 6. Къылычлары, 7. Асланлары, 8. Къызыл-Алий, 9. Эзилери Каппушланы: 1. Темерукълары, 2. Дыгъыртлары, 3. Агъуплары (Агъуфлары), Кърымшаухалланы: 1. Ачахматлары 2. Бийнегерлери 3. Гилястанлары 4. Сосранлары 5. Мударлары 6. Кючюклары (Ачахматладан кеч атаул болуб Бадралары чыкъгъандыла подпоручик Крымшаухалланы Бадрадан туугъанла). Дудаланы: 1. Нанылары, 2. Амантишлери, 3. Айсандырлары, 4. Шымаухалары, 5. Нарикле, 6. Хыртлары 7. Мечукъалары. 8. Апсуалары. 9. Микитонлары Алийлени: 1. Умарлары, 2. Мижегелери, 3. Матчилары, 4. Тогъузакълары, 5. Хочалары Мамчуланы: 1.Адралары, 2. Орманлары, 3. Малеханлары Тотуркъунлары: 1. Итди 2. Чотча 3. Паго. Борлакълары: 1. Джырыкъ 2. Адей 3. Балдырганлары 4. Томрау 5. Салли 6. Джернес 7. ??? Ижаланы : 1. МАХАРАлары, 2. БАШЛАлары, 3. КЕРТИлары, 4. БИЙСОТлары, 5. ОРАЗАЙлары, 6. ХАПУРлары.

Ходжа: 27 слишком много, у Хубиевых всего всего не больше 22, видимо чам атаул где-то повторяется, например халбар-халбара, от женщины, старики говорили, явно много атаулов.


Albert: Han09 пишет: Тотуркъунлары: Вообще-то, Тотуркъуллары, а не Тотуркъунлары! Пусть Тоторкуловы не смущаются тем, что у них родовое имя включает слово "къул", поскольку это означает "раб св. Теодора", короче, по христианским традициям своеобразный аналог "раба божия". Не будем вдаваться в то, насколько христиане правы в своем поклонении всяким там святым, но факт остается фактом. У некоторых родов в качестве атаулов указаны къаумы, например, у Джанибековых - Трамлары, у Чомаевых - Адурхайлары, у Акбаевых - Будиянлары. В отношении остальных родов и их атаулов поговорим, наверное, завтра. Скажу то, что знаю сам.

огъары учкулан: Albert пишет: Вообще-то, Тотуркъуллары, а не Тотуркъунлары! Пусть Тоторкуловы не смущаются тем, что у них родовое имя включает слово "къул", поскольку это означает "раб св. Теодора", короче, по христианским традициям своеобразный аналог "раба божия". Не будем вдаваться в то, насколько христиане правы в своем поклонении всяким там святым, но факт остается фактом. аны англатама деген сагъатда, бир-бирле ашаб къоя эдиле. я думаю нужно отблагодорить пользователя bismail-76 который составил этот список, но там нужны коррективы. в том числе укажем, что в некоторых случаях поздние атаулы и более ранние даются вместе. а для наших ген. изысканий это важный момент.

Albert: огъары учкулан пишет: аны англатама деген сагъатда, бир-бирле ашаб къоя эдиле. А на "Эльбрусоиде" иначе и быть не могло. Почему-то Байрамкуловы совершенно не "парятся" по поводу "къул" в родовом имени, поскольку там "раб святой Марии" - "Байрым къул", но никто не пытается свой род переделать в Байрымкъун, поскольку понятно, что с сословным статусом всё в порядке, как говорится. А для чего такие комплексы Тоторкуловым, не понимаю. Ведь никто и в их сословном статусе не сомневается. На основании имени святого Теодора у нас ведь даже появилось языческое божество Тотур. Их предок назывался "рабом божества Тотур". огъары учкулан пишет: я думаю нужно отблагодорить пользователя bismail-76 который составил этот список, но там нужны коррективы. в том числе укажем, что в некоторых случаях поздние атаулы и более ранние даются вместе. а для наших ген. изысканий это важный момент. Да, он выполнил большую и очень серьезную работу. Сау болсун! Ты знаешь, кто это? Но коррективы нужны и даже просто необходимы. Кроме того, что вместе даются поздние и ранние атаулы, одновременно приведены два разных названия одних и тех же атаулов, а также указаны как атаулы какие-то фамильные прозвища, которые атаулами не являются.

Albert: Если я неправ, прошу поправить меня. Han09 пишет: Байчораланы: А Мухулары где? Han09 пишет: Лайпанлары: 1. Чочхалары, 2. Бехтелери, 3.Джагъалары. Белгили джазыуучу Лайпан улу джазгъан атауллары: 1. Баракълары, 2. Бийсолтанлары, 3. Бияслары, 4. Боранлары, 5. Ганчарлары, 6. Гыналары, 7. Джаныулары, 8. Къазийлери, 9. Къыялары, 10. Макъайлары, 11. Матгерийлери, 12. Сеперлери, 13. Шамайлары Лайпановы делятся на три атаула, насколько мне известно, это Чочхалары (или къая Лайпанлары), Бехтелери и Гыналары (оба последних - джагъа Лайпанлары). Остальные наверняка уже атаулы более новые. Некоторые вообще никогда не существовали как атаулы, а выдуманы были непосредственно Къазием Лайпановым, те же Боранлары, например. И к настоящим Лайпановым они вряд ли имеют отношение. Ганчарлары вообще имеют интересную историю поскольку, насколько я слышал, происходят от русского работника Лайпановых по фамилии Гончар или Гончаров. Han09 пишет: Сылпагъарлары: 3. Хикки (Хыкъги)ле, Хыккилери или Хыккялары обычно называли. Формы "Хыкъги" нет, насколько я знаю. Han09 пишет: Хубийлери: Тоже намешаны старые и новые атаулы. Han09 пишет: Байрамукълары: 1.Бютдюлери, 2.Къарданлары, 3.Гортчалары, 4.Хабичлери (Къулакъсызлары), 5.Чюйретонлары 6.Исхаклары, 7.Джантемирлары 8.Деболары 9.Эшекчилары 10.Тырнакъла 11.(К)Гемелери 12.Ибакъларары 13.Джанылары (Чанылары) 14.Мыртазлары 15.Солтанлары 16.Даутлары 17.Зорумлары 18.Оразкъайлары 19. Къурманлары У Шамиля Батчаева в книге "Джатдай" список атаулов, составленный И.М. Байрамуковым такой: 1. Зорумлары 2. Чанылары 3. Кемелери 4. Деболары 5. Дуутлары 6. Къурманлары 7. Эбакълары (Ибакълары) 8. Оразкъайлары 9. Бюттюлери 10. Хабичлери Далее автор добавил атаул Къарданлары, указав, что он отделился от атаула Бюттюлери, поскольку Бюттю и Къардан - родные братья. Я подчеркну, что туда же следует добавить и атаул Гортчалары, который отделился от атаула Къурманлары. Кстати говоря, именно из этого атаула (Къурманлары-Гортчалары) был Джатдай. Тырнакла или Тырнакъла (слышал оба варианта, полагаю, что первый более верный) отделились от какого-то из старых атаулов. О Чюйретонлары тоже слышал, даже знаю их представителей, но точно сказать не могу. Наверное, тоже отделились от другого атаула. Что касается, например, таких как Эшекчилери, то они изначально, конечно же, не относились к Байрамуковым, а взяли просто их фамилию. Han09 пишет: Бостанлары: 1.Къарагырджынла, 2.Чепелеуле, 3.Къарабугъалары, 4.Аппачалары, 5. Гыдайлары, 6. Ючтюклери, 7.Архиерейлары. 8. Алихаджилери 9. Батыршалары Къарагырджынла, насколько мне известно, это не атаул, а прозвище всех настоящих Бостановых. Аппачалары - присоединились к Бостановым, будучи сами другого рода. Han09 пишет: Аджилени: 1. Наурузлары, Опять же тот случай, когда наименование къауума Науруз перепутали с атаулом. Han09 пишет: Кипкелени: ... 9. Запишлери Еще раз такой же случай, как и предыдущий. Кипкелери относятся к къаууму Запишле, наряду с Каракетовыми, Каитовыми, Дотдуевыми, Гебеновыми. Перепутали къауум с атаулом. Han09 пишет: Чотчалары: 1. Османлары, 2. Умарлары, 3.Алийлери, 4. Махаметлери, 5. Шаухаллары, 6. Аталары, 7. Амалчылары, 8. Отарлары 9. Джанатайлары 10. Джермелери Атаула Джёрмелери, вроде бы, нет, насколько мне известно. Так в шутку называли представителей одного из атаулов Чотчаевых. Османлары и Аталары - один и тот же атаул. В общем, юйдеги говорит, что у них 7 атаулов, но точно назвать может только 5: Османлары (Аталары), Алийлери, Умарлары, Махаметлери, Отарлары... Считает, что должны быть еще и Шаухаллары и Амалчылары. Об атауле Джанатайлары, вроде, не слышали. Han09 пишет: Каппушланы: Гаппушлары будет правильно. Han09 пишет: Кърымшаухалланы: 1. Ачахматлары 2. Бийнегерлери 3. Гилястанлары 4. Сосранлары 5. Мударлары 6. Кючюклары (Ачахматладан кеч атаул болуб Бадралары чыкъгъандыла подпоручик Крымшаухалланы Бадрадан туугъанла). Бадралары хоть и выделяются отдельно как потомки поручика Бадра Крымшамхалова, но относятся, тем не менее, к атаулу Ачахматлары. Кючюклери уже исчезли полность. Не осталось ни одного. Есть поздний атаул Къаншаубийлери, отделившийся от древнего атаула Гилястанлары. Han09 пишет: Дудаланы: ... 9. Микитонлары Микитонлары - это не атаул Дудовых. Они просто взяли эту фамилию в результате известных событий.

Albert: Приведу атаулы своего рода, о которых слышал. Катчилери (Гатчилери): Гагулары Гурбиянлары Согалары Тюклюлери Акъчабырлары Мой атаул - Гагулары. Гурбиянлары получили свое интересное атаульное имя оттого, что кто-то из русских начальников назвал Джарашты Катчиева (брата моего прапрадеда) за суровый характер "грубияном", односельчане живо подхватили это "имя" и оно стало атаульным именем. Тюклюлери и Акъчабырлары тоже от шуточных прозвищ образовались.

Гергокова Лейля: Albert пишет: Вообще-то, Тотуркъуллары, А какая у них гаплогруппа интересно. Есть осетины Тотровы. Может быть они родственники?

Albert: Гергокова Лейля пишет: А какая у них гаплогруппа интересно. Есть осетины Тотровы. Может быть они родственники? Ну, я думаю, что мы скоро узнаем какая у них гаплогруппа. А к осетинам Тоторовым они не должны иметь никакого отношения. Разве, допустим, русский Фёдоров имеет какое-то отношение к греку Теодоракису? Имя "святого" Теодора в разных фонетических вариациях и там, и на Кавказе.

Tauas: Albert пишет: Опять же тот случай, когда наименование къауума Науруз перепутали с атаулом. Какие фамилии претендуют на прямое родство с основателями къауумов, неплохо было бы также как и атауулы их систематизировать. Возможно как то связать с существующими легендами об основателях этих къаумов.

Albert: Tauas пишет: Какие фамилии претендуют на прямое родство с основателями къауумов, неплохо было бы также как и атауулы их систематизировать. Возможно как то связать с существующими легендами об основателях этих къаумов. Сейчас это достаточно трудно сказать, поскольку все стараются на них претендовать. По мне, просто надо "тупо" выяснять гаплогруппы всех родов и сопоставлять их друг с другом в конце.

Albert: Оттуда же с "Эльбы": Деккушлары: 1.Гебенек 2.Мырзакъай 3.Ийнау 4.Къушбурун 5.Акъай По данным М.Д. Каракетова: Каракётлери: Тутарлары (Тутаровы - Хурзук), Саубашлары (Саубашевы - Хурзук), Булхайлары (Булхаевы - Карт-Джурт). Были также: Хассхуртукълары (осталась одна семья), Токъумалары (вымерший атаул, пожилые брат и сестра проживают в Турции), Къайтумалары (никого не осталось, умерли от холеры в 1846 году), Билеюклары, Теммурзалары (вымершие атаулы).

Han09: Шидаковы : 1. Ашамаалары 2. Гаккычылары 3. Ташалдарлары (самый многочисленный) 4. Къызылкенчекле 5. Темирлары 6. ...

Han09: Лепшоковы 1.Какчылары 2.Гыламалары 3.Закалары 4.Уллумыйыкълары 5.Гулмаклары 6.Джанылары 7.Гыгалашлары 8.Тегенечилери 9. Ханымлары

Albert: А разве Лепшоковых ты не приводил уже?

Han09: УУу точно два раза написал

Han09: Albert , сен Чомалада Байрукъ деб атаул эшитгенмисе ? Къобу башычылабыз дейдиле

Albert: Han09 пишет: Albert , сен Чомалада Байрукъ деб атаул эшитгенмисе ? Къобу башычылабыз дейдиле Огъай, эшитмегенме! Анда бусагъатда бир юйдегиден къалгъан Алдамазладандыла, мен билиб. Кимледиле ол алай айтханла? Хапар билейим аладан тамбладан кеч къалмай.

Han09: Albert пишет: Огъай, эшитмегенме! Анда бусагъатда бир юйдегиден къалгъан Алдамазладандыла, мен билиб. Кимледиле ол алай айтханла? Хапар билейим аладан тамбладан кеч къалмай. бюгюн кюн Зеленчукда джашайдыла, алгъын къобу башычыла, атаул къалай дегенимде Байрукъ дедиле атларын сорайым?

Han09: Къочхарлары 1. Гобаковы 2. Алботовы 3. Ачаовы 4. Батыровы 5. Зекеровы 6. Кулчораевы 7. Эзаевы 8. Исмаил-Хаджиевы 9. Дахир- Хаджиевы 10. Беккиевы 11. Ахматовы 12. Гонтаевы 13. Карашалбаровы

Intizar: Тотуркъулланы атаулары да кебрек болур, артда джазарма табсам. "Ёзден" деген атаулну да къошугъуз. Элкъанлары алай кеб тюлдюле, бир-экиси болсада, тоже надо дополнить. Аны да бир сорайым.

Han09: да билгенинги джаз,

Mamma: Уважаемый Альберт если ты уже просмотрел мой профиль то уже знаешь мою фамилию, я внимательно прочитал многое в вашем форуме, многое понравилось, многое еще надо мне переосмыслить, очень много вопросов хочется задать, но это все будет постепенно. Большое спасибо что затрагиваешь очень важные интересные мне и моим друзьям и знакомым вопросы и темы. Зашел на форум вчера и случайно вторые сутки не могу оторваться, если ты не против завтра подтяну сюда моих друзей, я тут нашел много ответов на наши с ними споры да и вопросов будет много

Albert: Хош келдинг, Мамма! Къошул ушакъгъа!

Раб Лампы: Салам, Альберт! Гурбиянлары - это те из Катчиевых, которые в силу характера все время гурбиянили всем?)) Метатеза?

Albert: Да, метатеза. В тюркской речи два согласных в начале слова невозможны, потому одна из них поменялась местом с гласной

Albert: Гурбияна звали Джарашты и он был родным братом моего прапрадеда Къамгъута. Его грубияном за характер назвал кто-то из начальников русской администрации. Прозвище прижилось)))

Han09: Альберт, Сапар къайсыладанды?

Albert: Сапар Соганы тёлюсюнденди. Катчиев Ахмат из его близких родственников. Бывший старшина Джегуты - Мамушай Катчиев - дед Ахмата. Они из другого атаула, в общем. Уверен, что мы - потомки одного человека, но раз теперь появилась такая возможность, надо проверитьполная версия страницы